همايش ها
چند رسانه اي
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/1-2-1393/IMAGE635336882157079651.jpg
تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزایش یافته است
تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزایش یافته است
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2495
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/2-2-1393/IMAGE635337578457519696.jpg
با حکم معاون تحقیقات و فناوری؛ دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی منصوب شد
با حکم معاون تحقیقات و فناوری؛ دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی منصوب شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2493
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/1-2-1393/IMAGE635336783549969651.jpg
معاون تحقیقات و فناوری خبر داد؛ ابلاغ دستورالعمل تشکیل و نظارت کمیته های اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی
معاون تحقیقات و فناوری خبر داد؛ ابلاغ دستورالعمل تشکیل و نظارت کمیته های اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2492
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/1-2-1393/IMAGE635336793730189651.jpg
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانمند است و باید در راستای پژوهشهای پیشگیری اقدام شود
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانمند است و باید در راستای پژوهشهای پیشگیری اقدام شود
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2491
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/23-1-1393/IMAGE635329131122650000.jpg
با حکم معاون تحقیقات و فناوری؛ مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی کشور منصوب شد
با حکم معاون تحقیقات و فناوری؛ مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی کشور منصوب شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2485
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/23-1-1393/IMAGE635329130321660000.jpg
مشاور معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شد
مشاور معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2484
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/20-1-1393/IMAGE635326495187880000.jpg
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2483
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/26-12-1392/IMAGE635306503613520000.jpg
با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر محمد شکاری در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر محمد شکاری در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ابقاء شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2478
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/26-12-1392/IMAGE635306493990410000.jpg
با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر فرهاد پورفرضی در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر فرهاد پورفرضی در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ابقاء شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2477
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/17-12-1392/IMAGE635298818301480000.jpg
دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج مارچ 2014 نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI براساس تعداد استناد
دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج مارچ 2014 نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI براساس تعداد استناد
http://www.hbi.ir/info/news/ESI-Scientists-Rank-March2014.docx
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/11-12-1392/IMAGE635294331694090000.jpg
با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر علیرضا عسگری در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر علیرضا عسگری در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ابقاء شد
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2472
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/11-12-1392/IMAGE635293500837200000.jpg
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی؛دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به پایگاه اسکوپوس
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی؛دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به پایگاه اسکوپوس
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2471
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/10-12-1392/IMAGE635292802745320000.jpg
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ بودجه پژوهشی وزارت بهداشت معادل بودجه 40 محقق معمولی در دنیا
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ بودجه پژوهشی وزارت بهداشت معادل بودجه 40 محقق معمولی در دنیا
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2470
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/11-12-1392/IMAGE635293494169310000.jpg
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خبر داد: جزئیات طرح پزشکان دانشمند برای ماندگاری نخبگان/ چین رتبه اول کپی برداری علمی
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خبر داد: جزئیات طرح پزشکان دانشمند برای ماندگاری نخبگان/ چین رتبه اول کپی برداری علمی
http://www.hbi.ir/NSite/FullStory/?Id=2469
اطلاعیه ها
دانشگاههاي برتر
رتبه اول تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/29-8-1389/IMAGE634258547658210000.jpg رتبه اول تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه دوم تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-9-1389/IMAGE634260399436390000.jpg رتبه دوم تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه سوم تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/13-12-1390/IMAGE634663779016958486.jpg رتبه سوم تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه اول تیپ دوم: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/20-1-1392/IMAGE635011136634660000.jpg رتبه اول تیپ دوم: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رتبه دوم تیپ دوم: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/20-1-1392/IMAGE635011135084440000.jpg رتبه دوم تیپ دوم: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه سوم تیپ دو: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/13-3-1392/IMAGE635058581729110000.jpg رتبه سوم تیپ دو: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه اول تیپ سوم: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-9-1389/IMAGE634260396468990000.jpg رتبه اول تیپ سوم: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه دوم تیپ سه: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/13-3-1392/IMAGE635058582069510000.jpg رتبه دوم تیپ سه: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رتبه سوم تیپ سوم: دانشگاه علوم پزشکی ایلام
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/20-1-1392/IMAGE635011141715430000.jpg رتبه سوم تیپ سوم: دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مراكز تحقيقاتي برتر در جشنواره رازي
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم د.ع.پ تهران
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/2-9-1389/IMAGE634261174059550000.jpg مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم د.ع.پ تهران
مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی د ع پ تبریز
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/8-10-1389/IMAGE634292272303075132.jpg مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی د ع پ تبریز
مرکز تحقیقات روانپزشکی د.ع.پ تهران
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-12-1390/IMAGE634653324452600000.jpg مرکز تحقیقات روانپزشکی د.ع.پ تهران
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد د.ع.پ بقیه الله
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/2-9-1389/IMAGE634261135798090000.jpg مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد د.ع.پ بقیه الله
مرکز تحقیقات ریز فنآوری دارویی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-12-1390/IMAGE634653370588360000.jpg مرکز تحقیقات ریز فنآوری دارویی
مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/8-10-1389/IMAGE634292265891135132.jpg مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی
مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی د ع پ اصفهان
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-12-1390/IMAGE634653378782780000.jpg مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی د ع پ اصفهان
مرکز تحقیقات سم شناسی د.ع.پ. اهواز
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/13-12-1390/IMAGE634663804531128486.jpg مرکز تحقیقات سم شناسی د.ع.پ. اهواز
دانشمندان برتر
دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج فوریه 2014
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/21-11-1392/IMAGE635276291868490000.jpg دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج فوریه 2014
دکتر محمد عبدالهی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/30-6-1390/IMAGE634522097920310000.jpg دکتر محمد عبدالهی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر حسین حسین زاده، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-8-1391/IMAGE634864947405350000.jpg دکتر حسین حسین زاده، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر باقر لاریجانی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/5-2-1391/IMAGE634708733858840000.jpg دکتر باقر لاریجانی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر شکوفه نیکفر، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/21-1-1392/IMAGE635011883367810000.jpg دکتر شکوفه نیکفر، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتراحمدرضا دهپور، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/30-6-1390/IMAGE634522076545180000.jpg دکتراحمدرضا دهپور، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر محمدرضا زرین دست، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/30-6-1390/IMAGE634522094589850000.jpg دکتر محمدرضا زرین دست، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر عباس شفیعی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/1-8-1391/IMAGE634864947950580000.jpg دکتر عباس شفیعی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر فریدون عزیزی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/20-1-1392/IMAGE635011074329660000.jpg دکتر فریدون عزیزی، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
دکتر رضا ملک‌زاده، اول ژوئیه سال 2013 میلادی
http://www.hbi.ir/Images/News/Smal_Pic/5-2-1391/IMAGE634708737123920000.jpg دکتر رضا ملک‌زاده، اول ژوئیه سال 2013 میلادی