صفحه نخست >> >> >> ارتباط با مرکز

کارشناس مسئول توسعه تحقیقات بالینی: دکتر الهامی

  تلفن:  81454299 

 

 تاسیس واحدهای تحقیقاتی:

 کارشناس مسئول موافقت اصولی:  خانم حیدری

 تلفن:  81455208 

کارشناس مسئول موافقت قطعی: خانم برهمت 

تلفن: 81454303

کارشناس موافقت قطعی  مراکز : خانم خلج

 تلفن: 81455232