صفحه نخست >> >> تاسیس واحدهای تحقیقاتی >> پژوهشکده تحقیقاتی


- آیین نامه

- اساسنامه تیپ

- پاورپوینت تیپ

- فرم شماره 1

- فرم شماره 3

- چک لیست امضا شده توسط دانشگاه
(مدارک اشاره شده در چک لیست باید تکمیل و ارسال شود)