صفحه نخست >> >> >> ادارات انتشارات

ردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت اداره انتشارات

پست الکترونیک اداره انتشارات

شماره تماس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

pub@arakmu.ac.ir

086-34173386

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

pub@arums.ac.ir

045-33522089

3

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 pub@umsu.ac.ir

044-3222201

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 pub@mui.ac.ir

031-37923068

5

دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

pub@abzums.ac.ir

026-32558935

6

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

pub@ajums.ac.ir

061-33338824

7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران

pub@iums.ac.ir

021-86705404

8

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

pub@medilam.ac.ir

084-32223079

9

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

pub@mubabol.ac.ir

011-32194152

10

دانشگاه علوم پزشکی بم

 

pub@mubam.ac.ir 

034-44216180

11

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 pub@bpums.ac.ir

077-33450069

12

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

اداره انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

pub@uswr.ac.ir

021-22180081

13

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

pub@bums.ac.ir

056-32381733

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

pub@tbzmed.ac.ir 

041-33379525

15

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

pub@tums.ac.ir 

021-88954395

16

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

pub@jums.ac.ir 

071-54336085

17

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

pub@jmu.ac.ir

034-43314179

18

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

pub@nkums.ac.ir 

058-32742087

19

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

pub@dums.ac.ir 

061-42423371

20

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


034-34280086

21

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

pub@zbmu.ac.ir 

054-32230770

22

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

pub@zaums.ac.ir 

054-33295789

23

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

pub@zums.ac.ir

024-33156421

24

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

pub@medsab.ac.ir 

051-44018371

25

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

pub@semums.ac.ir

023-33451336

26

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

pub@sshmu.ac.ir

023-32394499

27

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

pub@skums.ac.ir 

038-33350080

28

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

pub@sbmu.ac.ir

021-22439783

29

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

pub@sums.ac.ir

071-32351865

30

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

pub@qums.ac.ir

028-33239251

31

دانشگاه علوم پزشکی قم

 

pub@muq.ac.ir 

025-32853819

32

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

pub@kaums.ac.ir

031-55542999

33

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

pub@muk.ac.ir 

087-33664646

34

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Pub@kmu.ac.ir 

034-32227975

35

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

pub@kums.ac.ir 

083-38376894

36

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گلستان

pub@goums.ac.ir 

017-32422658

37

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گناباد

pub@gmu.ac.ir

051-57223401

38

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

pub@gums.ac.ir

013-33324447

39

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان

pub@lums.ac.ir

066-33120174

40

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 Pub@mazums.ac.ir

011-34484848

41

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

pub@mums.ac.ir

051-38514300

42

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

pub@hums.ac.ir 

076-33336625

43

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

pub@umsha.ac.ir

38380924 -081