صفحه نخست >> >> >> ادارات انتشارات


ردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت اداره انتشارات

پست الکترونیک اداره انتشارات

شماره تماس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

086-34173386

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 

045-33522089

3

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

044-3222201

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

031-37923068

5

دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

 

026-32558935

6

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

 

061-33338824

7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

021-86705404

8

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

 

084-32223079

9

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

entesharat@mubabol.ac.ir

011-32194152

10

دانشگاه علوم پزشکی بم

 

 

034-44216180

11

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

077-33450069

12

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

اداره انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

publisher@uswr.ac.ir

021-22180081

13

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

books@bums.ac.ir

056-32381733

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

041-33379525

15

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

021-88954395

16

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

071-54336085

17

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

publish@jmu.ac.ir

034-43314179

18

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

058-32742087

19

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

 

061-42423371

20

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

publication@rums.ac.ir

034-34280086

21

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

 

054-32230770

22

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

054-33295789

23

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

publications@zums.ac.ir

024-33156421

24

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

051-44018371

25

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

entesharat@semums.ac.ir

023-33451336

26

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

023-32394499

27

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

038-33350080

28

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

entesharat@sbmu.ac.ir

021-22439783

29

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

nashr@sums.ac.ir

071-32351865

30

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

publication@qums.ac.ir

028-33239251

31

دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 

025-32853819

32

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

talif@kaums.ac.ir

031-55542999

33

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 

087-33664646

34

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

034-32227975

35

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

083-38376894

36

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

017-32422658

37

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گناباد

entsharat@gmu.ac.ir

051-57223401

38

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

entesharat.guilan@gums.ac.ir

013-33324447

39

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان

publication@lums.ac.ir

066-33120174

40

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 

011-34484848

41

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

publication@mums.ac.ir

051-38514300

42

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

076-33336625

43

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

nashr@umsha.ac.ir

38380924 -081

44

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

book@yums.ac.ir

074-33235152

45

دانشگاه علوم پزشکی یزد

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی یزد

publicationoffice@ssu.ac.ir

035-37266711

46

دانشکده علوم پزشکی آبادان

 

 

061-53265361

47

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

 

 

48

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

 

058-37222469

49

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

 

 

054-37210483

50

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

 

061-52722014

51

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 

 

051-52524524

52

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

 

entesharat@thums.ac.ir

0515-222039

53

دانشکده علوم پزشکی خلخال

 

 

32434041-045

54

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

 

 

55

دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

medad@savehums.ac.ir

086-48501152

56

دانشکده علوم پزشکی سراب

 

 

 

57

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

 

 

58

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 

 

061-36228916

59

دانشکده علوم پزشکی فسا

 

 

071-53316300

60

دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

071-52448101

61

دانشکده علوم پزشکی لارستان

 

 

071-52342877

62

دانشکده علوم پزشکی مراغه

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی مراغه

 

041-37276363

63

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 

 

051-43344711

64

انستیتو پاستور ایران

 

 

021-64112446

65

موسسه عالی طب انتقال خون

 

 

021-88601564