صفحه نخست >> >> >> گزارشات

- اعضای منتخب دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی سال 94-93

                1-    دکتر علیرضا نوایی
                2-    دکتر ابوالقاسم لعلی
                3-    دکتر سعید خزایی جلیل
                4-    دکتر مجتبی نصیری
                5-    دکتر  حسین قاسم زاده
                6-    دکتر جویباری
                7-    دکتر رستمی

-  گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 13-11 تیرماه 92 

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 91

قطعنامه دهمین کنگره سراسری تحقیقات دانشجویی
قطعنامه یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

قطعنامه دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه و چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران    

قطعنامه سیزدهمین  کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور  دانشگاه علوم پزشکی بابل 18 الی 21 مهرماه 1391

 - گزارش برگزاری دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی (ملی-بین المللی) در سال 1390

 - گزارش برگزاری سیزدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور 21-18 مهرماه 1391

 - نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 90