صفحه نخست >> >> درباره کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی >> اعضای کمیته کشوری تحقیقات دانشجوییاعضای کمیته تحقیقات دانشجویی


نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مسعود امانلو

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

خانم خسروی

کارشناس

آقای آژیر

مسئول دفتر

آقای خضری

کارشناس