جستجو
چند رسانه اي
آمار بازدید
۱۳۹۳ جمعه ۳ مرداد / ٢٧ رمضان ١٤٣٥ / Friday, July 25, 2014
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/16-1-1391/IMAGE634691270684490000.jpg
ابلاغ حمایت از کارشناسان مسوول ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
ابلاغ حمایت از کارشناسان مسوول ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
http://www.hbi.ir/research/evaluation/news/support.doc
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/24-12-1390/IMAGE634673146178490000.jpg
برای اولین بار؛ ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد
برای اولین بار؛ ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1649&Level=9
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/13-12-1390/IMAGE634663734007998486.jpg
استعلام همایش های بین المللی برگزار شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1390
استعلام همایش های بین المللی برگزار شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1390
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1640&Level=9
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/1-11-1390/IMAGE634627505980540000.jpg
آغاز فرایند ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1390
آغاز فرایند ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1390
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1584&Level=9
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/22-6-1390/IMAGE634515179791400000.jpg
نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1389
نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1389
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1360&Level=9
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/22-6-1390/IMAGE634515179791400000.jpg
نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1389 دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام شد
نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1389 دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام شد
http://hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1345&Level=9
http://hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/5-2-1390/IMAGE634393546424460000.jpg
آغاز فرآیند ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1390
آغاز فرآیند ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1390
http://hbi.ir/research/evaluation/research-center/news/arzeshyabi.pdf
مطالب مرتبط
© 2010 All rights Reserved. WWW.HBI.Ir