مرکز مطالعات جمعیتی کوهورت در مازندران با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و رئیس واعضای هی ...
دکتر ملک زاده گفت: 50 درصد سرطان ها قابل پیشگیری است. اجرای برنامه استاندارد ثبت سرطان جمعیتی در ته ...
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر منوچهر مهرام به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ...
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر کاظم قائمی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدم ...
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر مجتبی زارعی را به سمت دبیر شورایعالی توسعه تح ...
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر هومن کاغذیان را به سمت رئیس پارک فناوری سلامت ...
ششمین گردهمایی معاونان پژوهشی و روسای مراکز رشد وزار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تارخ 27 و 28/3/ ...
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت بر حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تأسیس تاکید کرد و گفت: ...