1396/7/26
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری کنگره سرطان از سوی جهاد دانشگاهی بر حمایت و ...
1396/7/26
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خاوران و جشنواره ملی فناوری های سلامت در کرمان در روزهای ...
1396/7/26
در روز چهارشنبه به تاریخ 1397/07/26 جلسه شورای عالی برنامه ریزی و سیاستگزاری تحقیقات و فنآوری برگزا ...
1396/7/26
دکتر رضا ملک زاده ­معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنده نشان افتخار آژانس ...
1396/7/25
مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات کارگاه آموزشی- اجرایی ارزشیابی پژوهشکده های علوم پزشکی کشور را برگزار ...
1396/7/24
روز یکشنبه به تاریخ 1396/07/23 با حضور کارشناسان دانشگاه های علوم پزشک کشور برگزار گردید
1396/7/24
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: رتبه ایران از نظر پی ...
1396/7/24
با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد اف ...
1396/7/22
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: باید یکی از اهداف مط ...