1398/5/28
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/05/28 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/28
نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز یکشنبه 27/5/98 توسط معاونت تحقی ...
1398/5/27
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/05/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 98/5/22 چهارمین جلسه کمیته سموم در سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزا ...
1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/05/15 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/5/20
در روز یکشنبه تاریخ 1398/05/20 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همایش ه ...
1398/5/14
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/05/14 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/13
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در راستای اولویتهای پژوهشی ۵ ساله خود تا سال ۱۴۰۴ و در پا ...
1398/5/13
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/05/13 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...