1395/8/4
شماره پنجم مجله فنآوران نوین با موضوعات زیر منتشر شد
1395/8/1
شماره چهارم ماهنامه مخصوص شهریور ماه 1395 به چاپ رسید
1395/7/27
دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از مس ...
1395/7/27
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری در این کنگره مق ...
1395/7/27
۸۰۰ کودک با استفاده از روش دریافت بخشی از کبد یکی از اعضای خانواده خود در شیراز مورد عمل پیوند قرار ...
1395/7/27
برای نخستین بار در کشور 34 نوع بیماری متابولیک در نوزادان از طریق یک قطره خون از پاشنه پای آنان تشخ ...
1395/7/26
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (NIMAD) کارگاه نگارش علمی صریح و موفق (Clear and Successful ...
1395/7/26
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (NIMAD) کارگاه آموزشی تحلیل قدرت آماری را در آذر ماه 1395 ب ...
1395/7/26
کارگاه پیشرفته مرور سیستماتیک، متاآنالیز و کاربردهای GRADE در تدوین راهنماهای بالینی برگزار می شود