1396/8/29
اولین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت به همت مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی ...
1396/8/23
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/08/23 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سل ...
1396/8/22
طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمرگلوکز خون ( برون تنی )
1396/8/21
مهلت ثبت نام در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا پایان وقت اداری 30 آبان ماه تمدید ...
1396/8/15
در روز دوشنبه به تاریخ 1396/08/15 اولین جلسه کمیته انتقال فنآوری در محل سالن همایش های دفتر توسعه ف ...
1396/8/15
برگزاری مسابقه در حوزه فنآوری های حوزه پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می گردد