صفحه نخست >> >> کمیته های دانشگاهی تحقیقات دانشجویی >> لیست، آدرس و مشخصات-         آبادان 

-         اسفراین

-          اراک

-          ارتش

-          اردبیل

-          ارومیه

-          اصفهان

-          البرز

-          جندی شاپور اهواز

-          ایلام

-          ایران

-          بابل

-          بجنورد

-          بقیه ا..

-          بم

-          بهزیستی و توانبخشی

-          بوشهر

-          بهبهان

-          تربت حیدریه 

-          تربت جام 

-          تبریز

-          تربیت مدرس

-          تهران

-          جهرم

-          چهارمحال بختیاری (شهرکرد)

-          خراسان جنوبی (بیرجند)

-          دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

-          دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-          دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

-          دزفول

-          رفسنجان

-          زابل

-          زاهدان

-          زنجان

-          ساوه

-          سبزوار

-          سمنان

-          شاهد

-          شاهرود

-          شهید بهشتی

-          شیراز

-          فسا

-          قزوین

-          قم

-          کاشان

-          کردستان

-          کرمان

-          کرمانشاه

-          کرج

-          گلستان

-          گناباد

-          گیلان

-          لرستان

-          مازندران

-          مشهد

-          نیشابور

-          هرمزگان

-          همدان

-          کهگیلویه بویراحمد(یاسوج)

-          یزد