صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
معاونت تحقیقات و فناوری در راستای ساماندهی و کیفیت بخشی به فعالیتهای شبکه های تحقیقات علوم پزشکی تصمیم به تدوین مدل ارزیابی شبکه ها گرفته است در این راستا هماهنگیهای لازم در خصوص انجام این پروزه صورت گرفته است و این پروژه در حال انجام است..
جلسه کمیته برگزار کننده مجمع عمومی شبکه تحقیقات سلامت روان مورخ 31/5/94 در دبیرخانه شبکه برگزار گردید.
محل برگزاری: دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ذینفعان تحقیقات علوم پزشکی بر این باور هستند که توسعه مدیریت شبکه ای ضمن ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی و توسعه دانش و فناویهای نوین با تولید اطلاعات پژوهشی و توانمند سازی محققین می تواند نتایجی ببار آورد که برای سیاستگذاران، مدیران ، صنعت و مردم قابل استفاده باشد. سه موضوعی که در شروع کار در اولویت برای تشکیل قرار گرفت ، عبارت بودند از پزشکی مولکولی، بیوتکنولوژی پزشکی و گیاهان دارویی که .
معرفی شبکه های تحقیقاتی که تمام مراحل تصویب را طبق اساسنامه جدید طی کرده اند.