صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
اسامی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزیده در بیست و دومین جشنواره رازی متن :.
مرحوم دکتر سعید شیر علی.
انجام بروز‌رسانی مشخصات مربوط به کمیته‌های تحقیقات دانشگاهی و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور.
آدرس‌دهی کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی.