• ۱۱۳۴۷
  • ۶ / ۴ / ۱۳۹۶
فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندیESI -‌ Essential Science Indicatorsدر ماه Marchسال 2017میلادی

نتایج جدیدرتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماهMarch سال 2017میلادی نظام رتبه‌بندیESI یا همان  Essential Science Indicatorsاعلام شد. در نتایج اخیر این نظام رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه 1% دانشمندان پُراستناد دنیا قرار گرفته‌اند به 40 نفر افزایش یافته است.

سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از این دانشمندان، شامل 22 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، 4 نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز،3 نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و بقیه‌الله، 2 نفر از هریک از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان، شیراز و 1 نفر از هریک از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و زنجان است.

در رتبه‌بندی اخیر، آقای دکترسید ناصر استاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکترامیرحسین صاحبکار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سرکار خانم دکترصدف قاجاریه سپانلو از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار به جمع دانشمندان 1% برتر پُراستناد کشور پیوستند.

لازم به ذکر است که مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتیISI Web of Sciences در فاصله ده‌ سال و دوازده ماه از اول ژانویه 2006 تا پایان دسامبر 2016 بوده و اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.

در ادامه، فهرست دانشمندان 1% پُراستناد برترعلوم پزشکی کشور درماه مارچ 2017 نظام رتبه‌بندی بین‌المللیESI در دوشکل آمده است:

1- در صفحات 6-2، فهرست کامل دانشمندان 1% برتر، مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استنادات در کل مقالات و موضوعات(All Fields)

2- در صفحات 17-8، فهرست دانشمندان 1% برترعلوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مقالات ایشانفهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندیESI -‌ Essential Science Indicatorsدر ماهMarchسال 2017میلادی