• ۱۱۵۰۲
  • ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۶
برنامه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با ارزشیابی مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه یافت

این ارزیابی در تاریخ 1396/10/20 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر صحرائیان جناب آقای دکتر دهپور و جناب آقای دکتر روغنی و ریاست محترم مرکز علوم اعصاب سرکار خانم دکتر معتمدی و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر صفری از اعضای محترم مرکز از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ... گزارشاتی ارائه نمودند.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.