• ۱۱۵۱۸
  • ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۶
برنامه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با ارزشیابی مرکز تروما دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه یافت.

  ارزشیابی کیفی مرکز تروما در تاریخ 11/11/1396 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر راوری جناب آقای دکتر خلیلی و ریاست محترم مرکز تروما جناب آقای دکترظفرقندی و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم مرکزعلوم تروما از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ... گزارشاتی ارائه نمودند و در ادامه سرکار خانم قدسی به ارائه مقالات و طرحهای منتخب مرکز پرداختند.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت بازخوردهای لازم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.