• ۱۱۵۱۹
  • ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۶
ارزشیابی مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان هشتمین مرکز در برنامه ارزشیابی کیفی مورخ 11/11/1396 مورد بازدید و ارزشیابی قرار گرفت.

به نام خدا


  این ارزیابی  با حضور داوران محترم سرکار خانم دکتر رمضانی تهرانی ، سرکار خانم دکتر کاشانیان  و ریاست محترم مرکز ناباروری جناب آقای دکتر  افلاطونیان و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه در ابتدا بازدیدی از فضای فیزیکی مرکز ، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی صورت گرفت و سپس جناب آقای دکتر افلاطونیان ریاست محترم مرکز از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ... گزارشاتی ارائه نمودند.

در این ارزشیابی حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت ومستندات مربوط به فعالیتهای مرکز بررسی گردید. در نهایت بازخوردهای اولیه توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.