• ۱۱۵۷۳
  • ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۷
کارگاه آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی

با برگزاری کارگاه مذکور ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات برتر علوم پزشکی کشورنیز در سال جاری ادامه خواهد یافت. تاکنون  35مرکز تحقیقاتی مورد ارزشیابی کیفی قرار گرفته و قرار است در سال جاری 15 مرکز دیگر نیز با حضور اساتید و متخصصین رشته های مختلف به صورت حضوری و با شیوه peer review   ارزیابی شوند .

در این کارگاه که 15 نفر از نمایندگان محترم مراکز منتخب شرکت نموده بودند خلاصه ای از نحوه ارزشیابی و شاخصهای آن معرفی گردید.

در پایان مقرر گردید تا بر اساس نتایج کارگاه مستندات لازم توسط مراکز تنظیم و تا روز داوری آماده گردد.