• ۱۱۶۰۷
  • ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۷
فراخوان طرح های فنآوری دفتر توسعه

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺮوت در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ  ,ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404

لینک فراخوان

آخرین مطالب :