• ۱۱۷۲۲
  • ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر محققی ، جناب آقای دکتر علی مقدم ، جناب آقای دکتر فرزادفر و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر اکبری ریاست محترم مرکز توضیحاتی در خصوص چگونگی شکل گیری و تاریخچه مرکز ایراد نمودند و سپس سرکار خانم دکتر خیام زاده گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ، طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز و شرحی از بودجه دریافتی و چگونگی هزینه کرد آن توسط مسئولین مرکز ارائه گردید.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری – ساختار – محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی داوران محترم قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.