• ۱۱۷۷۱
  • ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۷
ارزشیابی کیفی مرکز غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارزشیابی کیفی مرکز غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 17/11/1397 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر نبی پور، جناب آقای دکتر خلیلی و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر سیاوش ریاست محترم مرکز توضیحاتی در خصوص چگونگی شکل گیری و تاریخچه مرکز ایراد نمودند و گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ، طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز توسط جناب آقای دکتر حقیقی ارائه گردید.

در این ارزشیابی که حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی داوران محترم قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست محترم مرکز و اعضای محترم ارائه گردید.