• ۱۱۸۴۸
  • ۱ / ۶ / ۱۳۹۸
بازدید رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ 1398/3/26 از مراکز تحقیقاتی و همچنین اقدامات اولیه دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید به عمل آوردند.
   آقای دکتر عبادی فر در ادامه بازدیدها در جلسه هم اندیشی شورای پژوهشی با پژوهشگران آن دانشگاه شرکت نمود و با بیان پاره ای از آمارهای پژوهشی دانشگاه و مقایسه آن با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اظهار امیدواری نمودند که: با رویکرد مدیریت مبتنی بر پژوهش، جایگاه پژوهشی دانشگاه ارتقا پیدا نماید. همچنین ایشان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای پیشبرد فعالیتها و برنامه های تحقیقاتی دانشگاه، اضافه نمود: نباید دیدگاه مسئولین دانشگاه تنها خدمات محور باشد و باید به پژوهش به عنوان یکی از اولویت های اصلی و محور توجه شود.
2

آخرین مطالب :