• ۱۱۸۶۵
  • ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۸
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (تیپ سه)

سومین کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در روز چهار شنبه مورخ 1398/4/5 با حضور جمعی از مدیران  و کارشناسان مسئول محترم ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه کشور در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

در این کارگاه یک روزه شاخص های محور تولید علم و محور ساختار ارائه گردید و به سوالات مربوطه پاسخ داده شد.

2
3