• ۱۱۸۷۰
  • ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۸
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دانشکده های نوپا)

چهارمین کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در روز دو شنبه مورخ 98/4/17 با حضور جمعی از مدیران محترم و کارشناسان مسئول محترم ارزشیابی پژوهشی دانشکده های علوم پزشکی کشور در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

در این کارگاه یک روزه شاخص های محور تولید علم و محور ساختار ارائه گردید و به سوالات مربوطه پاسخ داده شد.

2
3