• ۱۱۸۹۷
  • ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۸
نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات غیر دولتی در حوزه علوم پزشکی کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید.

نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات غیر دولتی در حوزه علوم پزشکی کشور روز چهار شنبه 16/5/98 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید.

 ابتدا در آغاز این نشست که با حضور روسا و معاونین 29 مرکز تحقیقات غیر دولتی مصوب وزارت بهداشت تشکیل شد، گزارش جامعی از ساختار و عملکرد های مرتبط مرکز توسعه و تحقیقات  در تعامل با مراکز تحقیقات غیر دولتی توسط جناب آقای دکتر عبادی فر  رئیس این مرکز ارائه شد . در ادامه تاریخچه و روند توسعه مراکز تحقیقات غیر دولتی و نیز نتایج نخستین دوره ارزشیابی آنها در سال 1397 مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

سپس جناب آقای دکتر ملک زاده،  به تشریح سیاستهای ملی در خصوص رشد، توسعه و حمایت از مراکز تحقیقات غیر دولتی پرداخته و نمونه هایی از تجارب موفق ایران و جهان را در شناسایی و حل چالشهای اجرایی و علمی این ساختارها  خاطر نشان شدند . همچنین جناب آقای دکتر آخوند زاده ، قائم مقام محترم معاونت تحقیقات به  نکات ارزشمندی در زمینه نقش ساختارها و مراکز تحقیقات غیر دولتی در توسعه دانش کار بردی ایران و جهان و لزوم توجه و شناسایی موانع عملکردی این مراکز جهت بهبود راهکارهای مقابله ای پرداختند.

در ادامه جلسه مهمترین چالشها و در خواستهای مراکز تحقیقات غیر دولتی  توسط  روسا و معاونین این مراکز مورد بحث قرار گرفت که پس از جمع بندی، پیشنهادات و راهکارهای مقابله با موانع در قالب محورهای سیاستگذاری ستادی، بازنگری بخشی از دستور العملها و آیین نامه های مربوط، تسهیل بهره گیری مراکز تحقیقات غیر دولتی از امکانات حمایتی و آموزشی موسسه نیماد و پیگیری توافقات صورت گرفته تحت نظارت مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات، جمع بندی شد. 

1
2
3