• ۷۶۲۳
  • ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۲
مرکز در یک نگاه

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، از سال 1379 و 1380 در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، از سال 1380  و نیز مراکز تحقیقاتی از سال 1379  به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشوربه عنوان یکی از سیاستها، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت . از آن پس این فرایند هر ساله بر اساس دستورالعملهای تعیین شده و ناظر بر تقویت حاکمیت و رهبری ، توانمند سازی ، تجهیز منابع و تولید دانش در دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی به اجرا در آمده است.