• ۹۵۳۹
  • ۳۱ / ۸ / ۱۳۹۴
برگزاری جلسه تحلیل SWOT شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی در راستای طراحی مدل ارزیابی فعالیتهای شبکه

محل برگزاری: دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ برگزاری: شنبه 17/5/1394 (ساعت 8:30 الی 11:30)

این جلسه با حضور 20 نفر از روسا و دبیران شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی کشورو مسئولین معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه برگزار گردید.در ابتدا جناب آقای دکتر عبادی فر، رییس محترم مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات،ضمن خیر مقدم به مدعوین محترم طرح ها و برنامه های مرکز توسعه تحقیقات در خصوص شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی را مطرح نمودند.در ادامه جناب آقای دکتر آخوندزاده با حضور در جلسه سیاست های معاونت تحقیقات برای ادامه فعالیت شبکه های تحقیقاتی را تبیین کرده و ضمن استماع نظرات حاضرین در جلسه به سوالات آنها پاسخ دادند.. سپس با هدایت آقای دکتر شهرام توفیقی و خانم دکتر جهان آرا ممی خانی وضع موجود شبکه ها و عوامل خطر مؤثر بر شکل گیری و فعالیت آن ها مورد تحلیل قرار گرفت و نظرات حاضرین در جلسه دریافت شد. در پایان جلسه، عوامل خطر شبکه های تحقیقاتی از بحث ها و نظرات حاضرین در جلسه استخراج شد.

مقرر گردید سایر نظرات رؤسای شبکه های تحقیقاتی در این زمینه، از طریق مکاتبه ای یا مجازی دریافت گردد و در نهایت برای جمع بندی و رسیدن به نتیجه نهایی، که همان ارائه تحلیل وضع موجود شبکه هاست، مجددا جلسه ای با حضور نمایندگان شبکه های تحقیقاتی تشکیل شود. 

2
3