• ۹۷۵۷
  • ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴
نظام ارزیابی عملکرد تجاری سازی

سید رضا حجازی ( استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ) - هادی زارع ( دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران )