1398/4/3
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/04/03 جلسه مشترک شورای سیاستگزاری سومین ایده بازار خوراک و نوشیندنی در ...
1398/4/2
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/03/29 دهمین گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه ه ...
1398/3/20
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/03/20 جلسه مشترک شورای سیاستگذاری دومین رویداد زیبایی و سلامت در محل سا ...
1398/3/12
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/03/12 جلسه کمیته فنآوری تجهیزات، شبیه ساز و ربات های پزشکی در سالن همای ...
1398/3/11
در روز شنبه به تاریخ 1398/03/11 کمیته سلامت دیجیتال در محل دفتر دکتر ملک زاده برگزار گردید
1398/3/11
سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1398/2/30
در روز دوشنبه 1398/02/30 جلسه کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دیجیتال درمحل سالن همایش های دفت ...
1398/2/21
در روز شنبه 1397/02/21 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام وزارت برگزار گردید.