1398/6/27
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/06/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هم ...
1398/6/26
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/06/26 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/6/16
سمینار رقابت های استارت آپی سلامت با حضور 6 استارت آپ برتر در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/11 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/10 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/3
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/03 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/28
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/05/28 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/27
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/05/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 98/5/22 چهارمین جلسه کمیته سموم در سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزا ...
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/05/23 جلسه کمیته دارو در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور