1398/2/30
در روز دوشنبه 1398/02/30 جلسه کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دیجیتال درمحل سالن همایش های دفت ...
1398/2/21
در روز شنبه 1397/02/21 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام وزارت برگزار گردید.
1398/2/17
در روز سه شنبه 1398/02/03 تفاهم نامه همکاری در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی ایران و عراق در بغداد ام ...
1398/2/8
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/02/08 جلسه کمیته فنآوری تجهیزات پزشکی در محل سالن همایش های دفتر توسعه ...
1398/2/4
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/02/04 جلسه کمیته تخصصی دارو و فنآوری های نوین در محل سالن همایش های د ...
1398/1/20
جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزارت جهاد کشاورزی ...
1397/11/16
ازکلیه شرکت های واجد شرایط به منظور مشارکت و فراهم کردن فضای بهره مندی از خدمات راهبردی و پشتیبانی ...
1397/10/8
آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور