1397/12/25
در روز شنبه مورخ 1397/12/25 از ساعت 10 الی 12 در محل سالن همایش های دفتر توسعه فناوری سلامت برگزار ...
1397/12/22
در روز چهارشنبه 1397/12/22 جلسه بررسی چالشهای شرکت های دانش بنیان NGS در محل سالن همایش های دفترتوس ...
1397/12/19
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/12/19 جلسه مشترک با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری برگزار گردید
1397/12/13
در روز دوشنبه 1397/2/13 جلسه هم اندیشی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
1397/12/11
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/12/05 دکتر ملک زاده از مرکز تحقیقات سلامت غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید ...
1397/12/8
در روز چهارشنبه به تاریخ 1397/12/08 جلسه کمیته تخصصی دارو در محل سالن همایش های دفتر توسعه فناوری س ...
1397/12/8
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/12/07 جلسه هم اندیشی بررسی شاخص های فعالیت های فنآوری سلامت در محل سال ...
1397/12/7
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/12/7 در محل سالن اجتماعات دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد
1397/11/16
ازکلیه شرکت های واجد شرایط به منظور مشارکت و فراهم کردن فضای بهره مندی از خدمات راهبردی و پشتیبانی ...
1397/10/8
آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آخرین مطالب :